Statut

STATUT STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM IM. HENRYKA JORDANA

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym i Niepełnosprawnym im. Henryka Jordana jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych

§2.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Pionki. Stowarzyszenie, dla realizacji swych celów, może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§3.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników i zlecać wykonanie niektórych prac osobom prawnym.

§4.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji.

§5.
Stowarzyszenie używa pieczęci i wywiesza szyldy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia

§6.
Cele Stowarzyszenia obejmują:
pomoc dzieciom chorym
pomoc dzieciom niepełnosprawnym
pomoc zakładom opieki zdrowotnej
działalność charytatywną i dobroczynną
pomoc dzieciom – ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
pomoc ofiarom wypadków drogowych
działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia
wspieranie twórczości artystycznej dzieci niepełnosprawnych
działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu

§7.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
zakup lekarstw, żywności, środków czystości, wózków inwalidzkich oraz sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci chorych i niepełnosprawnych
pośrednictwo w nieodpłatnym przekazywaniu lekarstw, wózków inwalidzkich oraz sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci chorych i niepełnosprawnych
zakup sprzętu medycznego dla zakładów opieki zdrowotnej leczących dzieci
zakup pomocy szkolnych dla dzieci niepełnosprawnych z ubogich rodzin
zakup pomocy szkolnych oraz organizację wyjazdów letnich dla dzieci z terenów dotkniętych klęskami żywiołowymi w wypadku wystąpienia tych klęsk
zakup lekarstw, wózków inwalidzkich oraz sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci, które stały się ofiarami konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
organizowanie poparcia innych osób i podmiotów a także organów i instytucji państwowych i samorządowych dla działalności Stowarzyszenia
rozwijanie kontaktów międzynarodowych i współpracę z organizacjami zagranicznymi
gromadzenie środków finansowych na realizację celów statutowych Stowarzyszenia
współpracę z innymi podmiotami dla realizacji własnych celów statutowych
współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach działania
promocję i organizację wolontariatu
udzielanie wsparcia ofiarom wypadków drogowych
prowadzenie akcji informacyjnych mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach
promocję twórczości artystycznej dzieci niepełnosprawnych
zakup przyborów niezbędnych do rozwoju twórczości artystycznej dzieci niepełnosprawnych
inne działania, zgodne z celami stowarzyszenia, inspirowane przez jego członków

Rozdział III
Działalność Stowarzyszenia

§8.
Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
działalności na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania
2. Stowarzyszenie nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Rozdział IV
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§9.
Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, honorowych i wspierających

§10.
Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia stają się wszyscy uczestnicy zebrania założycielskiego Stowarzyszenia
Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która złoży deklarację i zostanie przyjęta przez Zarząd
Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych
Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Stowarzyszenia, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia

§11.
Członkostwo honorowe nadaje Zarząd osobom szczególnie zasłużonym dla działalności Stowarzyszenia
Pozbawienie członkostwa honorowego wymaga uchwały zarządu, podejmowanej na wniosek co najmniej pięciu członków Stowarzyszenia lub na wniosek Prezesa Zarządu

§12.
Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna, która zadeklaruje wsparcie materialne lub organizacyjne działalności Stowarzyszenia
Deklaracja przystąpienia członka wspierającego do Stowarzyszenia wymaga akceptacji Zarządu w formie uchwały.

§13.
Członek zwyczajny ma prawo do:
wpływania na kierunki działalności Stowarzyszenia
czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia
uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia

§14.
Członek zwyczajny ma obowiązek:
aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia
przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia
regularnego opłacania składek członkowskich

§15.
Członek honorowy ma prawa zwyczajnego członka – bez czynnego i biernego prawa wyborczego – i jest zwolniony z obowiązku opłacania składek

§16.
Członek wspierający ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia i jest zwolniony z obowiązku opłacania składek

§17.
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
zgonu członka
skreślenia przez Zarząd, w drodze uchwały, z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 3 miesięcy
dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu
wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia

§18.
Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie, w terminie 30 dni, do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna

Rozdział V
Władze Stowarzyszenia

§19.
Władze Stowarzyszenia tworzą:
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Zarząd
Komisja Rewizyjna
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej
Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej
Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
Uchwały Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym

§20.
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni i wspierający z głosem stanowiącym oraz członkowie honorowi z głosem doradczym

§21.
Do uprawnień Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy w szczególności:
uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia
powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu oraz przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej
rozpatrywanie odwołań członków zwyczajnych Stowarzyszenia od uchwał Zarządu
rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi po upływie kadencji
rozwiązanie Stowarzyszenia

§22.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest co 4 lata

§23.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd:
z własnej inicjatywy
na wniosek co najmniej 33% ogólnej liczby członków Stowarzyszenia
na wniosek Komisji Rewizyjnej
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia winno być zwołane w terminie trzech miesięcy od wpłynięcia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane

§24.
Informacja o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, wraz z porządkiem obrad powinna dotrzeć do członków Stowarzyszenia nie później niż na jeden miesiąc kalendarzowy przed terminem

§25.
Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności – w pierwszym terminie co najmniej 50% wszystkich członków Stowarzyszenia lub – w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych, o ile inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej

§26.
Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd
Zarząd składa się z Prezesa Zarządu oraz jednego członka wybieranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Prezes Zarządu wybierany jest w odrębnym głosowaniu (przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia)
Podział funkcji między członków Zarządu oraz udzielenia imiennych pełnomocnictw członków Zarządu dokonuje wybrany Zarząd na swym posiedzeniu
Kadencja Zarządu trwa 4 lata

§27.
Do uprawnień Zarządu należy:
organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia
ustalanie wysokości składek członkowskich
podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia, a nieuregulowanych Statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia
podejmowanie decyzji w sprawie zasad funkcjonowanie systemu finansowego Stowarzyszenia
przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz

§28.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy składu osobowego Zarządu
W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu

§29.
Zebrania Zarządu odbywają się co najmniej raz w roku
Zarząd ma obowiązek udostępnić udział Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach Zarządu

§30.
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia
Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób i wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów

§31.
Do uprawnień i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
kontrolowanie działalności Stowarzyszenia przynajmniej raz do roku pod względem zgodności z przepisami prawa, statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
przedstawienie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia oceny działalności Zarządu oraz stawianie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium
przedstawienie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdania ze swojej działalności
sporządzanie dorocznych ocen działalności Stowarzyszenia i podawanie ich do wiadomości członków
delegowanie członków Komisji Rewizyjnej do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym

§32.
W przypadku ustąpienia członka władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu w drodze kooptacji do wysokości 1/3 składu pochodzącego z wyboru

§33.
Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Zarząd, a w przerwie między posiedzeniami Zarządu przez Prezesa Zarządu. W przypadku ustąpienia lub śmierci Prezesa Zarządu, jego obowiązki przejmuje upoważniony członek Zarządu.

Rozdział VI
Fundusze i majątek Stowarzyszenia

§34.
Fundusze i majątek Stowarzyszenia powstają ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku Stowarzyszenia, ofiarności publicznej, dotacji państwowych i samorządowych oraz wszelkich innych źródeł, na które pozwalają obowiązujące przepisy
W przypadku wystąpienia dochodu ze zbiórki publicznej całość tego dochodu musi być przeznaczona na cele wymienione w decyzji organu władzy państwowej wydającego zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej
Zabronione jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,
b) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§35.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej

§36.
Wysokość składek członkowskich ustala Zarząd
W przypadku pisemnej prośby umotywowanej trudną sytuacją materialną Zarząd może zdecydować w formie uchwały o zwolnieniu danego członka Stowarzyszenia z płacenia składek członkowskich lub ustanowieniu dla takiego członka niższej składki
Dochód ze składek członkowskich może być wykorzystany do pokrycia kosztów działalności Stowarzyszenia

§37.
Majątek Stowarzyszenia składa się za ruchomości i nieruchomości
Funduszami i majątkiem zarządza Zarząd
Nabywanie i zbywanie nieruchomości wymaga uchwały Zarządu

§38.
Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagają podpisu Prezesa Zarządu

Rozdział VII
Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§39.
Uchwały w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków

§40.
Uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków

§41.
W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zebranie podejmie uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia o powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia

Menu